Bài 1 sgk toán 12 trang 9

Vậy hàm số đồng vươn lên là trên khoảng tầm (left( -infty ;dfrac32 ight)), nghịch đổi mới trên khoảng tầm (left( dfrac32;+infty ight)).

b)(y=dfrac13x^3+3x^2-7x-2)

Hàm số xác minh cùng với mọi(x∈ℝ) . Ta có:

(y"=x^2+6x-7,,;,y"=0,Rightarrow left< eginalign và x=1 \ và x=-7 \ endalign ight.)

Bảng trở thành thiên

*

Vậy hàm số đồng biến hóa trên những khoảng chừng ((-∞;-7)) và ( (1;+∞)), nghịch biến bên trên khoảng tầm ((-7;1)).

c)(y=x^4-2x^2+3)

Hàm số khẳng định với tất cả (x∈ℝ). Ta có:

(y"=4x^3-4x,,;,y"=0,Rightarrow left< eginalign & x=0 \ & x=1 \ & x=-1 \ endalign ight.)

Bảng vươn lên là thiên

*

Vậy hàm số đồng vươn lên là bên trên những khoảng chừng ((-1;0)) với ( (1;+∞)), nghịch biến chuyển trên các khoảng ((-infty;-1)) cùng ((0;1)).

d) (y=-x^3+x^2-5)

Hàm số xác minh với mọi (x∈ℝ). Ta có:

(y"=-3x^2+2x,,;,y"=0,Rightarrow left< eginalign & x=0 \ & x=dfrac23 \ endalign ight.)

Bảng vươn lên là thiên

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>