Cách chuyển từ danh từ sang tính từ

ehefs.org từ bây giờ xin giới thiệu cho các bạn “Bảng cách chuyển đổi từ bỏ nhiều loại trong giờ Anh-tất cả bài xích tập và đáp án” nhằm các bạn tham khảo. Đây là tư liệu có ích giúp chúng ta ôn tập chuẩn bị cho những bài thi bên trên trường. Cũng nhỏng, tài liệu này còn giúp tín đồ học tập luyện kĩ năng làm bài bác và tích trữ vốn từ bỏ vựng hữu ích cho những kỳ thi với đánh giá.

Bạn đang xem: Cách chuyển từ danh từ sang tính từ

1. Bảng trường đoản cú nhiều loại vào giờ đồng hồ Anh


*
*
*
*
*
Có các quy tắc nhằm hoạt động từ lịch sự danh tự vào giờ Anh

Detroit is renowned for the _____ production_____ of cars. (produce)

Trong câu tất cả mạo từ xác định “the” nên yêu cầu điền một danh từ

Đáp án là: production

Dịch: Detroit khôn xiết khét tiếng về Việc cung cấp xe hơi.

3.2. Cách Ra đời tính từ

Tính tự đơn
NounAdj
Noun + yRainRainy
WindWindy
SunSunny
SnowSnowy
FogFoggy
Noun + lyDayDaily
ManManly
FriendFriendly
LoveLovely
Noun + fulCareCareful
BeautyBeautiful
HarmHarmful
Noun + lessCareCareless
HomeHomeless
HarmHarmless
Noun + enGoldGolden
WoolWoolen
WoodWooden
Noun + someTroubleTroublesome
Quarrelquarrelsome
Noun + ishBookBookish
GirlGirlish
ChildChildish
Noun + ousHumourHumourous
DangerDangerous
Tính từ bỏ ghép
Examples
Adj + adja dark-blue coata red-hot iron bar
Noun + adjectivea snow-Trắng facethe oil-rich country
Noun + participlea horse-drawn carta heart-breaking story
Adjective + participleready-made shirta good-looking girl
Adverb + participlea newly-built housea well-dressed man
Noun + noun-eda tile-roofed house
Adjective + noun-eda dark-haired girl
A group of wordsa twenty-year-old girla twelve-chapter novelan eight-day tripan air-to-air missile

3.3. Cách Ra đời trạng từ

Công thức: Adj + ly = Adv

Ex: quiông chồng → quickly

slow → slowly

beautiful → beautifully

final → finally

immediate → immediately

Lưu ý:

các tính trường đoản cú tận cùng bằng able/ible thì quăng quật e ngơi nghỉ cuối cùng thêm y:

Ex: capable → capably

probable → probably

possible → possibly

âm cuối y biến thành i:

Ex: happy → happily

easy → easily

lucky → luckily

Những trường thích hợp ngoại lệ:Friendly (adj): là tính tự cùng không tồn tại bề ngoài trạng tự. Để bao gồm trạng trường đoản cú tương tự như, ta rất có thể dùng cụm trạng từ in a friendly way.

Ex: He is friendly.

He greeted me in a friendly way.

Hard vừa là tính từ vừa là trạng từ:

Ex: The exercise is pretty hard. (hard = difficult).

She works hard. (hard: adv) = She is a hard-working worker. (hard: adj)

Late: vừa là tính tự vừa là trạng từ:

Ex: He was late. (adj)

He came late. (adv)

Một số trường đoản cú không giống vừa là adj, vừa là adv: early, well, fast, high

Ex: – I’m very well today. (adj)

She learns very well. (adv)

– This table is high. (adj)

The plane flies high.

– early train (adj)/get up early (adv)

highly cũng là trạng từ bỏ tuy nhiên nghĩa khác với high (adv).

Ex: The plane flies high.

He is highly paid. = He is a highly-paid employee

Example 1. Find the adjective in the first sentence & fill the gap with the adverb.

Joanne is happy. She smiles ………happily…….The boy is loud. He shouts ………..loudly…….

3.4. Cách thành lập và hoạt động động trường đoản cú V-ed với V-ing

Cách thêm – ed sau hễ từ

Những phương pháp thêm– edsau đây được dùng để làm thành lập thì quá khứ đọng đối kháng (simple past) với thừa khđọng phân từ bỏ (past participle):

Thông thường: thêmedvào động trường đoản cú ngulặng chủng loại.

To talk –> she talked about her family last night.

Động từ tận cùng bằnge–> chỉ thêmd.

To live –> he lived in Hanoi for 2 years.

Động tự tận cùng bằngprúc âm + y–> đổiythànhied.

To study –> they studied in the library last weekkết thúc.

Động xuất phát từ 1 âm máu tận cùng bằng1 nguyên lòng + 1 phụ âmvới cồn tự được nhấn mạnh vấn đề (stressed) ởâm ngày tiết cuối–> gấp rất nhiều lần phụ âm cuối trước lúc thêmed.

To stop –> stopped

To control –> controlled

Một số cồn tự 2 âm tiết, tận thuộc bằngl, được nhấn mạnh vấn đề (stressed) sống âm máu đầu tiên cũng gấp hai phụ âm cuối trước khi thêmed.

To travel –> traveled

To kidnap –> kidnapped

To worship –> worshipped

Cách vạc âm v-ed

Có cho tới 3 cách để phạt âm trường đoản cú có-edtận cùng:

/id/: sau những âm /t/ cùng /d/

To want –> wanted

To decide –> decided

/t/: sau các phú âm câm (voiceless consonant sounds)

To ask –> asked

To finish –> finished

/d/: sau các nguyên âm (vowel sounds) cùng prúc âm tỏ (voiced consonant sounds)

To answer –> answered

To open –> opened

Cách thêm -ing sau động từ

V-ingđược có mặt để làm cho bây chừ phân tự (present participle), trong các thì tiếp diễn (continuous tenses) và để chế tạo ra thành động danh tự (gerund). Có 6 trường thích hợp thêm ing:

Thông thường: thêm-ingcùng cuối động từ nguyên mẫu.

To walk –> walking

To vì chưng –> doing

Động tự tận thuộc bằnge–> bỏetrước lúc thêm-ing

To live sầu –> living

To love sầu –> loving

Động từ bỏ tận cùng bằng-ie–> đổi thành-ytrước lúc thêm-ing.

To die –> dying

To lie –> lying

Động từ một âm ngày tiết tận thuộc bằng1 nguyên âm + 1 phụ âmvà cồn từ bỏ được nhấn mạnh vấn đề (stressed) nghỉ ngơi âm huyết cuối –> gấp đôi phú âm cuối trước khi thêm-ing.

To run –> running

To cut –> cutting

Một số đụng tự 2 âm máu, tận cùng bằng l, được nhấn mạnh (stressed) ở âm huyết trước tiên cũng gấp rất nhiều lần phụ âm cuối trước khi thêm-ing.

To travel –> traveling

Một số cồn trường đoản cú gồm các thêm-ingđặc biệt nhằm tránh nhầm lẫn:

To dye (nhuộm) –> dyeing Khác với to die (chết) –> dying

To singe (cháy xém) –> singeing Khác cùng với to lớn sing (hát) –> singing

4. Bài tập


Luyện tập – Cấu sinh sản tự với trường đoản cú loại

1. John cannot make a _______ khổng lồ get married to Mary or stay single until he can afford a house and a car.

A. Decide

B. Decision

C. Decisive

D. Decisively

2. She often drives very ________ so she rarely causes an accident.

A. Carefully

B. Careful

C. Caring

D. Careless

3. All Sue’s friends and __________ came to her tiệc nhỏ .

A. Relations

B. Relatives

C. Relationship

D. Related

4. My father studies about life & structure of plants and animals. He is a ……….

A. Biology

B. Biologist

C. Biological

D. Biologically

5. She takes the …….. For running the household.

A. Responsibility

B. Responsible

C. Responsibly

D. Responsiveness.

6. We are a very close-knit family & very ….. Of one another.

A. Supporting

B. Supportive

C. Support

D. Supporter

7. You are old enough khổng lồ take _______ for what you have done.

A. Responsible

B. Responsibility

C. Responsibly

D. Irresponsible

8. He has been very interested in researching _______ since he was in high school.

A. Biology

B. Biological

C. Biologist

D. Biologically

9. Although they are twins, they have sầu almost the same appearance but they are seldom in __.

A. Agree

B. Agreeable

C. Agreement

D. Agreeably

10. The more _______ & positive you look, the better you will feel.

A. Confide

B. Confident

C. Confidently

D. Confidence

11. My parents will have sầu celebrated 30 years of _______ by next week.

A. Marry

B. Married

C. Marriageable

D. Marriage

12. London is trang chủ to people of many _______ cultures.

A. Diverse

B. Diversity

C. Diversify

D. Diversification

13. Some people are concerned with physical ______ when choosing a wife or husband.

A. Attractive

B. Attraction

C.attractiveness

D.attractively

14. Mrs. Pike was so angry that she made a _______ gesture at the driver.

A. Rude

B. Rudeness

C. Rudely

D. Rudest

15. She sent me a _______ letter thanking me for my invitation.

A. Polite

B. Politely

C. Politeness

D. Impoliteness

16. He is unhappy because of his ————–.

A. Deaf

B. Deafen

C. Deafness

D. Deafened

17. His country has ————– climate.

A. Continent

B. Continental

C. Continence

D. Continentally

18. She has a ————– for pink.

A. Prefer

B. Preferential

C. Preferentially

D. Preference

19. Computers are ————– used in schools & universities.

A. Widely

B. Wide

C. Widen

D. Width

trăng tròn. I sometimes bởi vì not feel ————– when I am at a các buổi tiệc nhỏ.

A. Comfort

B. Comfortable

C. Comforted

D. Comfortably

21. English is the language of ————–.

A. Communicative

B. Communication

C. Communicate

D. Communicatively

22. I have to lớn bởi vì this job because I have no ————–.

A. Choose

B. Choice

C. Choosing

D. Chosen

23. English is used by pilots khổng lồ ask for landing ————– in Cairo.

A. Instruct

B. Instructors

C. Instructions

D. Instructive

24. He did some odd jobs at home ————–.

A. Disappointment

B. Disappoint

C. Disappointed

D. Disappointedly

25. Don’t be afraid. This snake is ————–.

A. Harm

B. Harmful

C. Harmless

D. Unharmed

26. During his ————–, his family lived in the United State.

A. Child

B. Childhood

C. Childish

D. Childlike

27. Jack London wrote several ————– novels on an adventure.

A. Interest

B. Interestedly

C. Interesting

D. Interested

28. He failed the final exam because he didn’t make any ————– for it.

A. Prepare

B. Preparation

C. Preparing

D. Prepared

29. The custom was said lớn be a matter of ————–.

A. Convenient

B. Convenience

C. Conveniently

D. Convene

30. She is ————– in her book.

A. Absorbed

B. Absorbent

C. Absorptive

D. Absorb

31. As she is so ————– with her present job, she has decided to leave sầu.

Xem thêm: Cách Chèn Thêm File Vào Pdf ChuẩN Xã¡C NhấT, Cách Chèn Thêm Trang Vào File Pdf

A. Satisfy

B. Satisfied

C. Satisfying

D. Unsatisfied

Đáp án:

1 – B; 2 – A; 3 – B; 4 – B; 5 – A;

6 – B; 7 – B; 8 – A; 9 – C; 10 – B;

11 – D; 12 – C; 13 – B; 14 – A; 15 – A;

16 – C; 17 – B; 18 – D; 19 – A; trăng tròn – B;

21 – B; 22 – B; 23 – C; 24 – D; 25 – C;

26 – B; 27 – C; 28 – B; 29 – B; 30 – A; 31 – D;

Trên đấy là bảng chuyển đổi từ loại trong tiếng Anh với bài xích tập nhận ra trường đoản cú loại trong tiếng Anh. Mời bạn đọc tham khảo thêm các tài liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh cơ bạn dạng cùng cải thiện khác trên ehefs.org được cập nhập thường xuyên.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>