Cách Chuyển Từ Word Sang Excel

Xin phấn kích nhập thúc đẩy tin nhắn đến tài khoản của người tiêu dùng. Một mã xác minc này sẽ được gửi cho cho mình. Một khi chúng ta đã nhận được mã xác minch, các bạn sẽ rất có thể lựa chọn 1 mật khẩu bắt đầu đến thông tin tài khoản của công ty.
Đăng cam kết
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
officetab bottom
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>