Hàm xóa dấu cách trong excel

Xin vui mắt nhập địa chỉ email cho tài khoản của công ty. Một mã xác minh này sẽ được gửi mang lại cho mình. Một khi bạn đã nhận được mã xác minh, các bạn sẽ hoàn toàn có thể lựa chọn 1 mật khẩu đăng nhập new mang đến thông tin tài khoản của bạn.
Đăng ký
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
officetab bottom
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>