Hiện tại đơn và quá khứ đơn

các bài tập luyện về thì hiện thời 1-1 và thừa khứ 1-1 tất cả đáp án trong thể loại học tập với tập luyện kiến thức và kỹ năng. Bài tập các bạn học viên có thể tập luyện kỹ năng và chuẩn bị tài năng làm cho bài bác tập tốt nhất có thể cho những kì thi cùng đánh giá sắp tới. Tài liệu về thì ngày nay đối chọi với quá khứ đọng đơn là phần lý thuyết với bài bác tập có câu trả lời nâng cao, bám sát chương trình cùng giúp học viên năng vững độc nhất vô nhị kỹ năng lúc học công dụng độc nhất vô nhị.

Bạn đang xem: Hiện tại đơn và quá khứ đơn


Phân biệt thì hiện thời đơn và vượt khứ đơn

Thì hiện nay đơn: Diễn tả hành động được lặp đi tái diễn nhiều lần về một hành vi cùng thói quen cuộc sống thường ngày làm việc bây giờ.

Thì hiện thời đơn bao gồm các tín hiệu nhận ra trong số câu là: every day/ week/ month/ year, usually, often, always, rarely, never, sometimes, in the morning/ evening, afternoon, at night, …

Thì quá khứ đọng đơn: DIễn tả hành động vẫn hoàn thành trong vượt khđọng nghỉ ngơi thời điểm cụ thể vào vượt khứ đọng.

Dấu hiệu nhận ra câu quá khứ solo là yesterday, then, when, last night/ week/ month/ year, a week/ month/ year ago, two days ago, in 2019, ….

*

bài tập về thì ngày nay đơn cùng quá khứ đọng tất cả đáp án

Exercise 1: Put the verb in brackets inlớn the present simple or past simple

We _________ (go) lớn the holiday last weekend. My cousins _________ (not/ visit) us every weekend. ___________ (your mum/ make) sugar yesterday? I _______ (send) Nam an email yesterday morning The children always ______ (do) their homework yesterday morning.

Exercise 2: Choose the correct answer

Dad doesn’t buy/ didn’t buy a new bike. I don’t watch/ didn’t watch TV yesterday. Do you like/ liked chips? Mary leaves/ left for Italy last week. Did Tuan come/ came to the party?

Exercise 3: Put the verbs in the present simple or the past simple

A: ___________________ (you/ go) to lớn supper market yesterday?

B: No, I __________. I ___________ (never/ work) on Friday 

A: _______________ (you/ see) Charles yesterday?

B: Yes. We ________ (have) breakfast together.

A: ____________ (Nam/ work) at a bank?

B: No, She ____________. SHe __________ (work) at a post office

A: ____________ (you/ do) anything exciting last Saturday?

B: No, not really. He_____________ (watch) TV and _________________ (read) a newspaper. It was a boring weekkết thúc.

A: What __________ (you/do) at weekends?

B: We usually ___________(go) to lớn the holiday

Exercise 4: Complete the sentences with the time expressions from the list
*

at the momentalwaysyesterdaylast nightevery weeklast summer
We watched a really good film at the cinema __________. She is upphối because he failed his driving chạy thử __________. He ____________ brushes his teeth before she goes to lớn bed at night. She is working _____________ I can’t come with you. My father does the shopping _______________. I went to lớn a beautiful exotic island ____________. The weather was very cold.

Exercise 5: Put the verbs in brackets into the present simple or the past simple

Tommy Brown ________ (like) making up stories. No one ______ (believe) what he ______ (say) because he always _____ (tell) lies. She ________ (live) in a big village và _______ (work) on a farm just outside the village. One night last month, Jenny______ (finish) worked late. It _________ (be) dark & cold. Suddenly, She _______ (hear) a strange noise, so She _________ (look) up. It __________ (be) a UFO bright flashing lights. The UFO ________ (come down) towards her and she ________ (see) two green men looking at her from outside. She ___________ (scream), ___________ (drop) her bag & ______________ (run away). When she ______________ (arrive) in the village, she ______________ (run) into some villagers & ______________(start) telling them about the aliens but they all ______________ (laugh) at her. No one ______________ (believe) Jenny.

Xem thêm: Logistic Dịch Vụ Khách Hàng Quản Trị Logistics Là Gì? Dịch Vụ Khách Hàng Trong Logistics Là Gì

*

Kết luận

Trên đó là toàn cục câu chữ của bài tập về thì hiện giờ đơn và vượt khứ đối chọi tất cả đáp án ship hàng hồ hết tín đồ ôn tập với rèn luyện kiến thức và kỹ năng và năng lực có tác dụng bài bác rất tốt. Các bạn cũng có thể bài viết liên quan những tư liệu hơn để cải thiện kiến thức cho doanh nghiệp về bài tập anh văn hiệu quả.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>