Phương pháp truy ngược dấu

Những phương pháp phù hợp dạy học tác phẩm văn uống cmùi hương quan sát tự truyền thống đến hiện đại 532 0
là phương pháp sử dụng máy vi tính nhằm tra cứu biểu thức phối hợp trong phương thơm trình với hệ pmùi hương trình. cùng với hồ hết bài bác toán khó khăn tìm được nhân tử chung (bằng mắt thường xuyên không chú ý ra tức thì được). Các ban cđọng hiểu sẽ gọi cách bọn họ làm ra làm sao nhé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>