Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp

Đốt 30g tất cả hổn hợp (sắt cùng Cu) cùng 11,2 l khí O2.quý khách vẫn xem: Tính Phần Trăm khối lượng mỗi chất trong láo hợp

a, Viết PTHH

b, Tính cân nặng mỗi hóa học vào lếu láo hợp

c, Tính nhân tố % từng chất trong láo hợp


*

a) PTHH:

3Fe + 2O2 =(nhiệt)=> Fe3O4

a------1,5a

2Cu + O2 =(nhiệt)=> 2CuO

b-----0,5b

b) Đặt số mol sắt, Cu trong hỗn hợp thứu tự là a, b (mol)

Đặt những số mol trên pmùi hương trình.

Bạn đang xem: Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp

Ta có: nO2 = (frac11,222,4=0,5left(mol ight))

Theo đề ra, ta có hệ phương trình: (left{eginmatrix56a+64b=30\1,5a+0,5b=0,5endmatrix ight.)

(Rightarrowleft{eginmatrixa=0,25left(mol ight)\b=0,25left(mol ight)endmatrix ight.)

(Rightarrowleft{eginmatrixm_Fe=0,25 imes56=14left(g ight)\m_Cu=0,25 imes64=16left(gam ight)endmatrix ight.)

c) Theo phần b, ta có:

(left{eginmatrix\%m_Fe=frac1430 imes100\%=46,67\%\\%m_Cu=100\%-46,67\%=53,33\%endmatrix ight.)

Vậy ....

Đúng 0 Bình luận (0)
*

Bài 5. Đốt cháy trọn vẹn một hỗn hợp khí có CO cùng H2 đề xuất sử dụng 9,6g khí oxi. Khí hình thành có 8,8g CO2.a. Viết PTHH xảy ra.b. Tính khối lượng và yếu tố % về trọng lượng mỗi hóa học trong hỗn hợp khí ban sơ. c) Để chiếm được 9,6 gam khí O2 thì nên nhiệt phân bao nhiêu gam KMnO4? Lớp 8 Hóa học Bài 28: Không khí - Sự cháy 1 0 Gửi Hủy

a) PTHH:(2CO+O_2underrightarrowt^o2CO_2) (1)

(4H_2+O_2underrightarrowt^o2H_2O) (2)

b) Ta có:(left{eginmatrixSigma n_O_2=dfrac9,632=0,3left(mol ight)\n_CO_2=dfrac8,844=0,2left(mol ight)endmatrix ight.)(Rightarrowleft{eginmatrixn_O_2left(1 ight)=0,1mol\n_O_2left(2 ight)=0,2molendmatrix ight.)

(Rightarrowleft{eginmatrixm_CO=0,1cdot28=2,8left(g ight)\m_H_2=0,2cdot2=0,4left(g ight)endmatrix ight.)(Rightarrowleft{eginmatrix\%m_CO=dfrac2,82,8+0,4cdot100\%=87,5\%\\%m_H_2=12,5\%endmatrix ight.)

c) PTHH:(2KMnO_4underrightarrowt^oK_2MnO_4+MnO_2+O_2uparrow)

Theo PTHH:(n_KMnO_4=2n_O_2=0,6mol)

(Rightarrow m_KMnO_4=0,6cdot158=94,8left(g ight))

Đúng 2
Bình luận (0)

đốt 5,6 gam tất cả hổn hợp cacbon với lưu huỳnh đề nghị 9,6 gam khí oxi

a) viết PTHH

b) tính khối lượng của từng chất vào tất cả hổn hợp ban đầu

c) tính thành Xác Suất cân nặng từng chất vào các thành phần hỗn hợp ban đầu

d) tính thành Phần Trăm theo số mol của mỗi hóa học có vào các thành phần hỗn hợp khí nhận được sau PƯ

giúp mình với

*

Lớp 8 Hóa học CHƯƠNG IV: OXI - KHÔNG KHÍ 2 0 Gửi Hủy

A/ nO2=0,3 mol

C + O2-----> Co2

x mol x mol xmol

S+ O2------> SO2

y mol y mol y mol

Ta co x+y=0,3

12x+32y=5,6

=> x=0,2 y=0,1

B/mC=0,2.12=2,4g mS= 0,1.32=3,2g

C/ %mC=(2,4/5,6).100=42,8%

%mS=57,2%

D/ %Co2=(0,2/0,3).100=66,7%

%So2=33,3%

Đúng 0
Bình luận (0)

nO2=0,3mol

gọi x,y là số mol của C với S trong hh

PTHH: C+O2=>CO2

x->x------x>

S+O2=>SO2

y->y------>y

theo 2 pthh trên ta bao gồm hpt:

(egincases12x+32y=5,6\x+y=0,3endcases)

(egincasesx=0,2\y=0,1endcases)

=> mC=0,2.12=2,4g

=> mS=5,6-2,4=3,2g

%mC=2,4/5,6.100=41,89%

=>%mO=100-41,89=58,11%

m khí thu được=mCO2+SO2=0,2.44+0,1.64=15,2g

=> %mCO2=0,2.44/15,2.100=57,89%

=>%mSO2=100-57,89=42,11%

Đúng 0
Bình luận (0)

đốt 5,6 gam các thành phần hỗn hợp cacbon và lưu huỳnh buộc phải 9,6 gam khí oxi

a) viết PTHH

b) tính khối lượng của từng hóa học trong hỗn hợp ban đầu

c) tính thành phần trăm khối lượng mỗi hóa học vào tất cả hổn hợp ban đầu

d) tính thành Xác Suất theo số mol của mỗi hóa học tất cả trong hỗn hợp khí chiếm được sau PƯ

Lớp 8 Hóa học tập CHƯƠNG IV: OXI - KHÔNG KHÍ 1 0 Gửi Hủy

a) PTHH: C + O2 -to-> CO2

x_____________x_____x(mol)

S+ O2 -to-> SO2

y__y________y(mol)

b) Ta có:

(left{eginmatrix12x+32y=5,6\32x+32y=9,6endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixx=0,2\y=0,1endmatrix ight.)

mC=0,2.12=2,4(g)

mS=0,1.32=3,2(g)

c)

(\%mC=dfrac2,45,6.100approx42,857\%\ ightarrow\%mSapprox100\%-42,857\%approx57,143\%)

d)

(\%nCO2=dfracxx+y.100\%=dfrac0,20,2+0,1.100approx66,667\%\ ightarrow\%nSO2=dfracyx+y.100\%=dfrac0,10,2+0,1.100approx33,333\%)

Đúng 0 Bình luận (0)

Đốt cháy hoàn toàn một các thành phần hỗn hợp khí CO và H2 đề nghị cần sử dụng 9,6g khí O2. Khí hình thành gồm 8,8g CO2.

a) Viết PTHH xảy ra.

b) Tính cân nặng % trọng lượng mỗi chất vào lếu láo hợp

Lớp 8 Hóa học tập Kiểm tra cmùi hương IV Oxi-Không khí: Đề 2 2 0 Gửi Hủy

(n_CO_2=dfrac8.844=0.2left(mol ight))

(n_O_2=dfrac9.632=0.3left(mol ight))

(2CO+O_2underrightarrowt^02CO_2)

(0.2.......0.1.......0.2)

(2H_2+O_2underrightarrowt^02H_2O)

(0.4......0.3-0.1)

(\%m_CO=dfrac0.2cdot280.2cdot28+0.4cdot2cdot100\%=87.5\%)

(\%m_H_2=100-87.5=12.5\%)

Đúng 1
Bình luận (0)

a)

(2CO + O_2 xrightarrowt^o 2CO_2(1)\2H_2 + O_2 xrightarrowt^o 2H_2O(2))

b)

(n_CO_2 = dfrac8,844 = 0,2(mol)\n_O_2 = dfrac9,632 = 0,3(mol))

Theo PTHH :

(n_CO = n_CO_2 = 0,2(mol)\n_O_2(1) = dfrac12n_CO_2 = 0,1(mol)\n_H_2 = 2n_O_2(2) = 2(0,3-0,1) = 0,4(mol))

Vậy :

(\%m_CO = dfrac0,2.280,2.28+0,4.2.100\% = 87,5\%\\%m_H_2 = 100\% - 87,5\% = 12,5\%)

Đúng 2
Bình luận (0)

Đốt 5,6(g) hỗn hợp cacbon cùng lưu hoàng yêu cầu 9,2(g) khí oxi

a) Viết PTHH các phản nghịch ứng xảy ra

b) Tính KL của từng hóa học trong hỗn hợp ban đầu

c) Tính nguyên tố Xác Suất KL mỗi chất vào hỗn hợp ban đầu

d)Tính thành phần xác suất theo KL mol của mỗi hóa học gồm vào hỗn hợp Khi thu được sau bội nghịch ứng

Lớp 8 Hóa học tập Bài 25: Sự thoái hóa. Phản ứng hóa hòa hợp. Ứng dụng của... 2 0 Gửi Hủy Đúng 1
Bình luận (0)

9,2 tuyệt 9,6 oxxi vậy

Đúng 0
Bình luận (1)

Đốt 5,6(g) các thành phần hỗn hợp cacbon với lưu hoàng buộc phải 9,6(g) khí oxi

a) Viết PTHH các phản bội ứng xảy ra

b) Tính KL của từng chất trong hỗn hợp ban đầu

c) Tính yếu tắc Xác Suất KL mỗi chất vào hỗn hợp ban đầu

d)Tính yếu tố Xác Suất theo KL mol của mỗi chất gồm vào hỗn hợp khi thu được sau phản ứng

Lớp 8 Hóa học CHƯƠNG I: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ 1 0 Gửi Hủy

a, PT:(C+O_2underrightarrowt^oCO_2)

(S+O_2underrightarrowt^oSO_2)

b, Giả sử:(left{eginmatrixn_C=xleft(mol ight)\n_S=yleft(mol ight)endmatrix ight.)

(Rightarrow12x+32y=5,6left(1 ight))

Ta có:(n_O_2=dfrac9,632=0,3left(mol ight))

Theo PT:(Sigma n_O_2=n_C+n_S=x+yleft(mol ight))

(Rightarrow x+y=0,3left(2 ight))

Từ (1) và (2)(Rightarrowleft{eginmatrixx=0,2left(mol ight)\y=0,1left(mol ight)endmatrix ight.)

(Rightarrowleft{eginmatrixm_C=0,2.12=2,4left(g ight)\m_S=0,1.32=3,2left(g ight)endmatrix ight.)

c, Ta có:(left{eginmatrix\%m_C=dfrac2,45,6.100\%approx42,9\%\\%m_Sapprox57,1\%endmatrix ight.)

d, Phần này đề thử dùng tính theo trọng lượng mol hả bạn?

Đúng 1 Bình luận (0)

Hoà chảy 2g tất cả hổn hợp Na và Na2O trong nước nhận được 0,672 lkhông nhiều khí H2(đktc)

b) Tính cân nặng những chất vào tất cả hổn hợp lúc đầu.

c) Tính nguyên tố phần trăm về khối lượng của từng hóa học vào 2 g hỗn hợp bên trên.

Lớp 8 Hóa học tập 1 0 Gửi Hủy Đúng 2
Bình luận (0)

Hoà tan 2g các thành phần hỗn hợp Na với Na2O trong nước chiếm được 0,672 lkhông nhiều khí H2(đktc)

a) Viết PTHH các làm phản ứng xẩy ra.

b) Tính cân nặng các chất vào các thành phần hỗn hợp lúc đầu.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Gạch Chân Chữ Trong Word 2003, Cách Gạch Chân Chữ Trong Word 2003

c) Tính yếu tắc xác suất về khối lượng của từng chất trong 2 g các thành phần hỗn hợp bên trên.

Lớp 8 Hóa học tập CHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HÓA HỌC 1 0 Gửi Hủy Đúng 1
Bình luận (0)

1.đốt cháy 5.6g hỗn hợp C & S buộc phải 9.6g O2a, tính trọng lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầub,tính thành phần % theo mol của mỗi chất theo các thành phần hỗn hợp khí thu được

Lớp 8 Hóa học tập Bài 16: Phương trình hóa học 1 0 Gửi Hủy

a.C + O2 -> CO2a......a........aS + O2 -> SO2b.......b.........b=> 12a + 32b = 5,6(a + b )32 = 9,6giải ra: a = 0,2 ; b = 0,1m C = 0,2 . 12 = 2,4gm S = 0,1 .32 = 3,2 gb.% n SO2 = 100% - 66,67% = 33,33%

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>