Tờ trình xin hỗ trợ kinh phí công đoàn

Căn cứ đọng biên phiên bản họp xét …………………… ngày / /đôi mươi , Ban Thường vụ Công đoàn……………………………………..ý kiến đề xuất Thường trực Công đoàn Giáo dục đất nước hình chữ S, Ban làm chủ “Quỹ thôn hội công đoàn giáo dục và đào tạo Việt Nam” hỗ trợ………………………(có danh sách kèm theo). Tổng số chi phí đề nghị ……………… cùng gửi về tài khoản (tên, số tài khoản, Ngân hàng…)

Ban Thường vụ Công đoàn……………… ý kiến đề xuất Thường trực Công đoàn giáo dục và đào tạo Việt Nam; Ban làm chủ “Quỹ xã hội công đoàn Giáo dục đào tạo Việt Nam” quyết định.

You watching: Tờ trình xin hỗ trợ kinh phí công đoàn

Nơi nhận:

-Nhỏng trên;

-Lưu: VPCĐN

.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

(Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch

Ký với đóng góp dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc


*

TRÍCH BIÊN BẢN

Họp xét..........................................................................

1. Thành phần, thời gian:

- Thành phần: Ban Thường vụ .................. bao gồm ........bè bạn.

- Có mặt ............ đ/c; Vắng mặt: ..............

- Chủ trì: Đ/c ........................., chức vụ

- Thư ký: Đ/c .........................., chức vụ

- Địa điểm: Phòng họp ...................

See more: Bỏ Túi 4 Mẹo Trị Hăm Cổ Đơn Giản Và An Toàn Cho Bé Cưng, Có Nên Bôi Phấn Rôm

2. Nội dung:

Họp xét .................................................................................................................

Sau lúc xem xét kiến nghị ..............., buổi họp độc nhất trí ý kiến đề xuất Thường trực Công đoàn giáo dục và đào tạo toàn nước, Ban làm chủ “Quỹ làng mạc hội Công đoàn Giáo dục đào tạo Việt Nam” .......................................................................cung cấp .......................................................

Cuộc họp xong vào hồi giờ đồng hồ phút ít, ngày tháng năm trăng tròn ./.

THƯ KÝ

..............................

CHỦ TRÌ BUỔI HỌP

CHỦ TỊCH

.....................................

See more: 7 Trường Sinh Linh Giá Của Voldemort, Tìm Hiểu Về Các Trường Sinh Linh Giá Là Gì

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN………………………….


*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phuc


*

DANH SÁCH ……………………. ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

TỪ QUỸ XÃ HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

(Kèm theo Tờ trình số……/……….ngày / /20 của CĐ ……………..)

TT

Họ tên

Đơn vị

công tác làm việc

Lý bởi vì đề xuất

Mức đề nghị hỗ trợ

Cộng

Người lập biểu …………., ngày tháng năm 20

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Lưu ý:

- Hỗ trợ trang thiết bị rất cần thiết cho CBNGNLĐ ở trong nhà công vụ giáo viên nhân dịp khánh thành bao gồm 3 báo giá của 03 khu vực cung cấp hàng; giấy xác nhận của đơn vị chức năng được hỗ trợ các trang thứ rất cần thiết Lúc trao tặng